ឡានស្រុតចុះដូចមានស្អីទាញ ដឹងការពិតម្ចាស់ឡានស្លុ.ត.ចិត្ត ក្រោមនោះគឺផ្នូរស្តេចបុរាណ សុទ្ធតែកំណប់ទ្រព្យ…

ឡានស្រុតចុះដូចមានស្អីទាញ ដឹងការពិតម្ចាស់ឡានស្លុ.ត.ចិត្ត ក្រោមនោះគឺផ្នូរស្តេចបុរាណ សុទ្ធតែកំណប់ទ្រព្យេ…សូមប្រិយមិត្តបន្តស្តាប់ខ្លឹសារលម្អិតតាមរយៈវីដេអូ៖

ឡានស្រុតចុះដូចមានស្អីទាញ ដឹងការពិតម្ចាស់ឡានស្លុ.ត.ចិត្ត ក្រោមនោះគឺផ្នូរស្តេចបុរាណ សុទ្ធតែកំណប់ទ្រព្យ…។ ចង់ដឹងអត្ថន័យស៊ីជម្រៅបែបណានោះ សូមចុចស្តាប់វីដេអូលម្អិតខ្លឹមសារនៅខាងក្រោមដូចតទៅ៖


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *